091-816-5618

Contact Us
Update มาตรการสินเชื่อบ้าน ธอส.-ออมสิน 2566 - บ้านภูมิทรัพย์ ชัยภูมิ

อัพเดทล่าสุด! มาตรการด้านสินเชื่อบ้าน ‘ธอส.- ออมสิน’ ปี 2566

หลายคนอาจสงสัยว่า ปี 2566 นี้ภาครัฐมีมาตรการสนับสนุนด้านสินเชื่อบ้านที่น่าสนใจแบบไหนบ้าง เรา (ชื่อบริษัท) รวบรวมโครงการสินเชื่อบ้านจาก 2 ธนาคารของรัฐ​ ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และ ธนาคารออมสิน มาไว้ที่นี่แล้ว
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส.
วัตถุประสงค์ในการกู้

(1) เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

(2) เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

(3) เพื่อปลูกสร้างอาคารบนที่ดินของรัฐ*

(4) เพื่อซื้ออาคารหรือห้องชุดบนที่ดินของรัฐ*

(5) เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย พร้อมกับ วัตถุประสงค์ซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

หมายเหตุ  

– นิยามคำว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย  ยกเว้น บ้านเช่าและแฟลต

-*กรณีกู้เพื่อปลูกสร้างอาคารบนที่ดินของรัฐ และซื้ออาคารหรือห้องชุดบนที่ดินของรัฐ เป็นการดำเนินการจัดทำโครงการโดยผู้ประกอบการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากภาครัฐหรือเอกชนเท่านั้น ซึ่งจะต้องเสนอขออนุมัติเปิดรับสินเชื่อเป็นรายโครงการต่อไป

อัตราดอกเบี้ย
  • · ปีที่ 1-5 = 3.00% ต่อปี
  • · ปีที่ 6-7 = MRR-2.00% ต่อปี
  • · ปีที่ 8 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เงิน แบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่
  •      – กรณีรายย่อยทั่วไป =  MRR-0.75% ต่อปี
  •      – กรณีสวัสดิการหักเงินเดือน =  MRR-1.00% ต่อปี
  •      – กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ = MRR

โดย ธอส. คำนวณอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) สำหรับลูกค้าแต่ละกลุ่มออกมาให้ดังนี้

  •      · กรณีลูกค้าสวัสดิการ = 5.026%
  •      · กรณีลูกค้ารายย่อย  = 5.220%
  •      · กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ   = 5.796%

หมายเหตุ : 

  • MRR ตามประกาศธนาคาร อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (Effective Interest Rate: EIR) อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ระบุเป็นเพียงตัวอย่างที่คำนวณตามเงื่อนไขที่ใช้ในฉบับนี้เท่านั้น ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันตามเงื่อนไขการกู้ยืมของลูกค้าแต่ละราย โดยคำนวณจากสมมติฐานวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 20 ปี ผ่อนชำระตามเงินงวดของผลิตภัณฑ์
วงเงินกู้สูงสุด

วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท ต่อรายต่อหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อน

ไม่น้อยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการ ตุลาการ อัยการ หรืออื่น ๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

ระยะเวลาโครงการ

กำหนดระยะเวลาเปิดจองสิทธิเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 และสิ้นสุดระยะเวลาทำนิติกรรม ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568

(ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

เงื่อนไข

✧ ราคาซื้อขายทรัพย์สินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อหน่วย
ปัจจุบันไม่อยู่ระหว่างการผ่อนชำระที่อยู่อาศัย

ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขการขอสินเชื่อผ่าน โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี 2566, โครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก ปี 2566

และ โครงการบ้านอยู่ดีมีสุขครอบครัว อสม. โดยการคลิกที่ชื่อโครงการที่ต้องการ

ธนาคารออมสิน

แม้จะไม่ได้มีมาตรการช่วยเหลืออย่างชัดเจนเหมือน ธอส. ที่มีพันธกิจด้านโครงการที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน แต่ทางธนาคารออมสินมีโครงการ สินเชื่อเคหะ My Home My Love ให้บุคคลทั่วไปโดยมีรายละเอียดสินเชื่อดังนี้

วัตถุประสงค์ในการกู้

สามารถซื้อบ้านพร้อมที่ดิน, ทาวน์เฮ้าส์, อาคารพาณิชย์เพื่ออยู่อาศัย ห้องชุดในคอนโดมิเนี่ยม ฯลฯ รวมถึงอื่นๆ เช่น กรณีปลูกสร้างบ้าน, กรณีต่อเติมซ่อมแซมบ้าน, การรีไฟแนนซ์ (Refinance)

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อบ้านนี้จะขึ้นอยู่กับวงเงินที่ขอกู้กับธนาคาร, กรณีการเลือกทำหรือไม่เลือกทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA), การรีไฟแนนซ์ (Refinance) สินเชื่อบ้านมาจากธนาคารอื่นๆ

เบื้องต้นจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนตามวงเงินกู้ได้แก่

วงเงินกู้สินเชื่อบ้านที่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

 

หมายเหตุ: 

1. อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR = 6.495% (ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2566)

2. EIR คำนวณจากวงเงินกู้ 1.0 ลบ. ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด

วงเงินกู้สินเชื่อบ้านตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

 

หมายเหตุ: 

1. อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ MRR = 6.495% (ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2566)
2. EIR คำนวณจากวงเงินกู้ 1.0 ลบ. ระยะเวลา 20 ปี แบบผ่อนชำระเท่ากันทุกงวด

ระยะเวลาผ่อน

ไม่ระบุสามารถสอบถามกับธนาคารโดยตรง

ระยะเวลาโครงการ

ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ยื่นกู้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 30 เมษายน 2566

เงื่อนไข

  ✧ ผู้กู้เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

  ✧ ผู้กู้มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

  ✧ ผู้กู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน

ทั้งนี้สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในการขอสินเชื่อบ้านโครงการนี้ได้ที่นี่อย่างไรก็ตามธนาคารออมสินยังเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ให้ประชาชนผ่าน โครงการรีไฟแนนซ์และการรวมหนี้ตามมาตรการ “บ้านดี หนี้เบา”

 

สุดท้ายนี้มาตรการช่วยเหลือของรัฐอาจมีการเพิ่มเติมในอนาคต สามารถติดตามผ่านหน้าเว็บไซต์ของธนาคารหรืออ่านผ่านบทความอัพเดทของเราได้เสมอ

About Us
Phoomsap_Logo_Yellow
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยภูมิภูมิทรัพย์
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 124/4 หมู่ที่ 5 ต.ในเมือง
อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
Contact Info

091-816-5618

phoomsap.chaiyaphum@gmail.com

จังหวัดชัยภูมิ

Social Media

Phoomsap

Phoomsap

Phoomsap

Quick Link

All Projects

About

Contact Us

2023 Copyright | Chaiyaphoom Phoomsap All Rights Reserved